Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Şubat 2018'de Yapılacak

DUYURU;

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 5'inci maddesine göre belirlenen gündem ile Odamızın 'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Şubat 2018 tarihinde saat:13.00 da Orta Mahallesi Topkapı Maltepe Cad. TEK Merkez AVM Bo:4 LABELLA DAVET SALONU Bayrampaşa-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır. Tüm Üyelerimize duyurulur.


GÜNDEM:
1. Yoklama ve açılış
2. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4. 2014 - 2015-2016-2017 yılları dönemine ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
6. Bilanço gelir ve Gider Hesaplarının okunması ve müzakeresi
7. Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
9. Yeni Dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alan Eğitim teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi kabul veya reddi.
10. Aylık ücretlerin, huzur haklarının , yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
11. Oda'nın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirin % 10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge ve diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına ve bu işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
12. Birliğin muvafakati alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına, bu işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
13. Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla oda üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
14. Dilek ve temenniler.
15. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi.
16. Kapanış.