• İstdo
  • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
DÜĞÜN Salonu Sözleşme ÖrneğiSALON KİRALAMA VE ORGANİZASYON SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 - Taraflar

1.1.  (Salon adı)

Adresi:……………….

(BUNDAN BÖYLE ŞİRKET OLARAK ANILACAKTIR)

1.2.  MÜŞTERİ:

(BUNDAN BÖYLE MÜŞTERİ OLARAK ANILACAKTIR)

Madde 2 - İşin Kapsamı

İşbu sözleşme ……………………….. adresindeki Şirket’e ait  ……………….. salonu veya salonlarında düzenlenecek etkinlik öncesinde,etkinlik esnasında ve sonrasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu anlaşma çerçevesinde verilecek hizmetler sözleşmenin eki olan Organizasyon Detayları Formunda belirtildiği şekildedir. Organizasyon Detayları Formu asıl sözleşme şartları ile birlikte kabul edilir.

Madde 3 - Şirketin Yükümlülükleri

Organizasyonda kullanılan şirkete ait organizasyon ürünlerinin müşteriye etkinlik günü için kiralanması ile sözleşme ekinde bulunan Organizasyon Detayları Formunda belirlenen hizmet içeriğine uygun olarak salonun müşterinin kullanımına tahsisidir.

Madde 4 - Müşterinin Yükümlülükleri

Organizasyon Detayları Formunda belirlenen hizmet içeriğinin gerektirdiği sözleşmede belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi ile organizasyon sonunda salon ve eklentileri ile şirkete ait organizasyon malzamelerinin zararsız/eksiksiz şirkete teslimidir.

Madde 5 - Ücret ve Ödeme Şekli

  1. Hizmet bedeli fiyatı KDV hariç ----------------------------------------TL ‘dir.Bu bedel iş bu sözleşmenin eki olan Organizasyon Detayları Formunda sayılan hizmet kapsamının tamamını içermektedir. Şirket bu toplam bedel dışında -müşterinin yazılı onayı ile ek hizmet verilmemesi halinde- hiçbir nam altında ve hiçbir nedenle müşteriden başka bedel ve/veya fiyat farkı talep etmeyecektir.

b. İş bu sözleşmede belirlenen -----------------------------TL hizmet bedelinin 1/3 ü oranındaki tutar, sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç   ---/---/--- tarihide , peşin olarak ödenecektir.

  • Kalan son tutar olan ----------------------------------TL ise organizasyon tarihinden en geç 20 gün önceden ödenecektir.
  1. Hizmet bedelinin 1/3’ü oranındaki tutar , sözleşmede belirlenen düğün salonunun, organizasyon tarihi için rezerve bedeli olup bu tutar , düğün salonunun bu tarih için bir başkasına kiralanmaması sebebiyle olası mahrum kalınan kazanç kapsamında alınmakta olup her halde müşteriye geri ödenmeyecektir. .Rezerve bedeli, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 178 kapsamında cayma parası hükmündedir.

Madde 6 - Özel Şartlar

  1. Organizasyon sırasında etkinlik idaresi Şirket tarafından yapılacak olup müşteri tarafından etkinliğin idaresine müdahale edilmeyecektir.

2.Tip(bahşiş) verme zorunluluğu yoktur.

3.Etkinliğin bitiş saati 23.00’dır. .

4.Şirket idaresi etkinlik akşamı sözleşmede imzası bulunan müşteriyi muhatap kabul eder.

5.Şirketin sözleşme dahilinde sunduğu fotoğraflar ile etkinlik boyunca çekilen fotoğrafların ve video görüntülerinin sorumluluğu çekimi yapan fotoğraf stüdyosuna aittir.

6.Dışarıdan profesyonel fotoğraf ve ya video hizmeti gelmesi durumunda cezai bedel ….. TL uygulanmaktadır.

7. Şirket sözleşmede belirlenen hizmet detaylarını ve varsa ek sözleşme ile kararlaştırılan özel istekleri sunacağını kabul ve taahhüt eder.

  1. Şirket idaresi sözleşme imzası sırasında müşteriye örnek olarak gösterilen dekorları, yeni konseptler amacıyla değiştirme hakkına sahiptir.
  2. Silah , havai fişek vb. patlayıcı maddeler kullanmak yasaktır.

10. Müşteri en son konuk salondan çıkana kadar işbu sözleşme şartlarından sorumludur.

11.Şirket organizasyon boyunca veya etkinlik sonunda unutulan , kaybolan eşyalardan sorumlu tutulamaz.

Madde 7 - Erteleme Hakkı

7.1. Kararlaştırılan organizasyon tarihinden en geç 90 gün önce yazılı bildirmek ve aynı yıl kullanmak şartıyla müşterinin işbu sözleşmede belirlenen hizmet şartlarıyla organizasyon tarihini erteleme hakkı bulunmaktadır.

7.2. Erteleme hakkı kullanım konusunda müşteri tarafından yazılı bildirim yapılması durumunda yeni organizasyon tarihi , tarafların ortak iradesi ile sözleşme konusu salonun uygun tarihleri arasında belirlenecektir.

Madde 8 - Mücbir Sebepler

8.1. Savaş , ayaklanma , sivil kargaşa , salgın hastalık , hükümetlerin , belediyelerin ya da diğer yerel veya ulusal idarelerin , maliye ve diğer kazai makamlarının hizmet verilmesini engelleyici emir , karar , talimatname çıkarılması hallerinde , işbu sözleşme uyarınca ’MÜCBİR SEBEP’ olarak değerlendirilecektir.

8.2. İşbu sözleşmenin 8.1. hükmünde belirtilen ‘Mücbir sebep’ hallerinin birinin gerçekleşmesi Şirket’in işleyişinde ve organizasyonun yapılmasında herhangi bir hukuki ve maddi imkamsızlık doğurmadığı veya aksamaya yol açmadığı halde , Müşteri’nin yukarıda belirtilen halleri sebep göstererek organizasyonunu iptal etmesi durumunda, Şirket’in sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen iptal prosedürünü uygulama ve anılan hükme göre hizmet bedelini talep etme hakkı bulunmaktadır.

8.3 Hükümetin organizasyonları iptal etmesi durumunda ödenen paranın müşteriye iadesi yapılacaktır.

 

Madde 9 - Sözleşmenin Süresi

9.1. Bu sözleşme, tarafların ve/veya yetkili temsilcilerinin her sayfayı imzaladıkları tarihte yürürlüğe girecek olup, sözleşme konusu organizasyonun gerçekleştirilmesi ve hizmet bedellerinin tamamının ödenmesini müteakiben müşterinin son misafiri salondan ayrılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

9.2. Müşterinin işbu sözleşmede kararlaştırılan hizmet şartlarıyla erteleme hakkını kullanması durumunda sözleşme süresi erteleme ile belirlenen yeni organizasyon tarihi bitiminde önceki bentte belirlenen zamana kadar devam edecektir.

 

Madde 10 – Fesih ve İptal

İşbu sözleşme ile kararlaştırılan organizasyonun Müşteri tarafından her ne sebeple olursa olsun organizasyon tarihinden en az 90 gün önceden yazılı haber vermek kaydı ile feshedebilir. Müşterinin sözleşmeyi süresi içinde yazılı bildirim ile feshi durumunda , işbu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen cayma parası kesintisi yapılarak ödenen hizmet bedeli sirket tarafından müşteriye iade edilecektir.

Müşterinin organizasyon tarihinden 90 gün önceye kadar yazılı olarak bildirimde bulunmadan organizasyonun iptalini talep etmesi halinde , Şirket’in aşağıda belirtilen süreler esas alınarak toplam hizmet ve kiralama bedelinin aşağıda belirtilen kısmını talep etme hakkı saklıdır.

Şöyle ki;

-Etkinlik tarihinden önceki 90 gün veya öncesinde yapılacak iptallerde sözleşme ile kararlaştırılan toplam hizmet bedelinin 1/3’ü

- Etkinlik tarihinden önceki 60 gün ile 90 gün arasında yapılacak iptallerde sözleşme ile kararlaştırılan toplam hizmet bedelinin       2/3’ü

- Etkinlik tarihinden önceki 30 gün ile 60 gün arasında yapılacak iptallerde sözleşme ile kararlaştırılan toplam hizmet bedelinin       3/4’ü

-Etkinlik tarihiniden önceki son 30 gün içinde yapılacak iptallerde sözleşme ile kararlaştırılan toplam hizmet bedelinin tamamı herhangi bir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın iptal tarihinde Müşteri tarafından Şirket’e ödenecektir.

Müşteri bu durumu bilerek sözleşmeyi ve ödemeleri peşinen kabul ve taahhüt eder. Müşterinin sözleşmenin 7. Maddesinde düzenlenen erteleme hakkı saklıdır.

Madde 11- Tebliğ ve Elektronik Kayıtların Geçerliliği

11.1. Her iki taraf madde 1.1 ve 1.2 ‘de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

12.2. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla telefon mesajı , faks veya elektronik posta gibi diğer yollarlada bildirim yapabilirler.

Madde 12- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan tüm ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bu sözleşme 12 maddeden olup Organizasyon Detayları Formu sözleşmenin ayrılmaz bir bütünüdür.İş bu sözleşme ve form taraflar arasında   25/05/2021 tarihinde iki(2) nüsha olarak imzalanmıştır.

 

MÜŞTERİ                                                                                                                         SALON ADI:

 

ADI SOYADI:                                                                                                                    KAŞE:

 

İMZA :                                                                                                                               İMZA: