• İstdo
  • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
DÜĞÜN Salonu Sözleşme Örneği SÖZLEŞME TARİHİ.....................................
 ORGANİZASYON TARİHİ..............................
 SAAT......................................................
  NEVİ.......................................................
ORGANİZASYON SAHİBİNİN
 ADI SOYADI.............................................
 ADRES....................................................
 TELEFON.................................................

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1.        Bir taraftan .......................... protokolde organizasyon sahibi olarak anılacaktır. Diğer taraftan ................... Organizatör olarak anılacaktır.

2.        İş bu sözleşme bedelinin en az 1/3 ü CAYMA TAZMİNATI olarak nakit alınır.

3.        Kalan bakiye için vade tarihi tören tarihi olan senet düzenlenir. Bakiye alacak tören günü takı merasiminden sonra nakden ve defaten alındıktan sonra senet organizasyon sahibine iade edilir.

4.        Alınan CAYMA akçesi borçlar kanunun 156/2 maddesine göre tören sahibinin sözleşmeyi iptal etmesi durumunda iade edilmez.

5.        Organizasyon sahibi herhangi bir sebeple törenini iptal veya ileri bir tarihe ertelemek isterse 60 gün önceden yazılı olarak bildirmediği takdirde sözleşme tutarının tamamını ödemeyi kabul eder ve iade alma hakkından iş bu sözleşme tarihinde feraget eder.

6.        Organizasyon sahibi veya davetlilerin dışarıdan alkollü veya alkolsüz içecek ile her türlü yiyecek getiremezler.

7.        Organizasyon sırasında fotoğraf ve video çekimi hakkı salon müdüriyetinde ve yetkisindedir. Dışarıdan fotoğraf ve video kamerası getirilip çekim yapılamaz.

8.        Organizasyon anında salon müdüriyetinin idaresine müdahale edilemez.Organizasyon sahibi özel program ve sançtı getirmek istediğinde salon müdüriyetine 1 gün önceden muafakat olarak haber vermek zorundadır. Sanatçı ve gruplar kendi ses tesisatlarını getireceklerdir.

9.        İzne tabi organizasyonlarda mülki amirlerden alınacak izin mecburi olup izini organizasyon sahibi alacaktır.İzin ile izne tabi organizasyon sırasında tüm sorumluluk da organizasyon sahibine ait olacaktır. Davetlilerin banner, flama, afiş asması işletmemizin onayı ile yapılacaktır.

10.     Organizasyon sahipleri davetsiz olan kişileri salon girişinde tespit edip müdüriyete bildirmek durumundadırlar.

11.     Sözleşmede belirtilen davetli sahibinden az kişi gelmesi durumunda sözleşmede yazan davetli sayısı üzerinden ücret alınır.Set menülerde servis akışına riayet edilir menü servisinin dışına çıkılmaz.

12.     Davet saatinden önce salon alanına misafir alınmaz.

13.     Davete katılan herkes salon güvenliği tarafından kontrol edilir, hiçbir şekilde silah vb. malzemelrle salona girişe müsaade edilmez.

14.     Müdüriyete teslim edilmeyen özel eşyaların kayıp ve çalıntısından işletmemiz sorumlu değildir.

15.     Salonu gezip görerek tutan organizasyon sahibi veya temsilcisi organizasyon sırasındaki zarar ve ziyan ile davetlilerin yaralanma vb. olaylar sonucundaki maddi ve manevi tazminatlardan da mesuldür. Organizasyon sahibi kendisi ve davetlilerin sigortasını yatırmakla yükümlüdürler. 7. madde uyarınca getirilen ekipmanlara ilişkin hukuki sorumluluk organizasyon sahibine aittir. Organizasyon sahibi işletme sahibinin uğrayacağı her türlü zarar ziyanı aleyhine organizasyon nedeni ile açılacak her türlü davadan dolayı ödemek zorunda kaldığı meblağı karşılamak zorundadır. Organizatör bu nedenlerle ödemek zorunda kalacağı her türlü bedeli tören sahibine rücu edecek olup organizasyon sahibi rücü bedelini ödemeyi şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

16.     Sözleşmede belirtilen kişi sayısından fazla kişi gelir ise gelen kişiye servis açılır ve ikram yapılır. Organizasyon sonunda organizasyon sahibinden doğacak fark tahsil edilir.

17.     Bakiyeden sorumlu organizasyon sahibi doğabilecek bir ihtilaftan dolayı her ay için TL bazında % 15 gecikme faizi ödemeyi taahhüt eder.

18.     Sözleşme tutarından % 7 garsoniye alınır. Başka hiçbir şekilde bahşiş talep edilmez.

19.     Taraflar iş bu sözleşmede yazılı adreslerin geçerli tebligat adresi olduğunu bu adreslerde meydana gelen karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adreslere yönlendirilecek tebligatların diğer tarafça tebliğ edilsin yada edilmesin geçerli olacağı hususunda mutabıktırlar.

20.     İş bu sözleşme tarafların imzasıyla yürürlüğe girer.

21.     Döviz kurumuz organizasyon yerine giriş tarihideki merkez bankası döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanacaktır.

22.     İş bu anlaşmadan doğacak ihtilaflardan İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme iki nüsha olup iki tarafın rızası ile yukarıdaki bilgi ve sözleşme şartları okunarak imza altına alındı.

 

ORGANİZATÖR                                                                 ORGANİZASYON SAHİBİ