0212 493 08 68 info@istdo.org

2013 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2013 / 31.12.2013 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2013  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar         198.468,08            
  a. Kayıt Gelirleri              5.037,40            
  b. Aidat Gelirleri            86.308,65            
  c. Basılı Evrak Gelirleri              8.963,00            
  d. Bağış Gelirleri            54.697,96            
  e. Yayın Gelirleri            15.475,00            
  f. G.Zammı                    47,00            
  g. Muhtelif            26.770,00            
ı. Hizmet Geliri                 750,00            
3. Dğer gelirler                 419,07            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR               198.468,08      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri               177.756,20      
  a.SSK Giderleri            13.327,13            
  b. Vergi Giderleri            12.121,31            
  c. Haberleşme Giderleri              4.149,80            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.              2.311,00            
e. Taşıt Giderleri            12.996,36            
  f. Kargo Giderleri              2.342,01            
  g.Aidat ve Kira Giderleri              2.248,81            
   h.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.            17.425,60            
j. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı              7.267,21            
k. Misafir Ağırlama ve Temsil               2.749,94            
l. Personel Giderleri            51.600,00            
m.Basılı Evrak Giderleri              5.341,50            
n.Diğer Giderler            31.875,26            
o. Elektrik Giderleri                 620,77            
p. Kırtasiye Giderleri              2.029,50            
r. Eğitim Giderleri              9.350,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI         177.756,20            
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ                        818,18      
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                       972,19      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                  18.921,51