0212 493 08 68 info@istdo.org

2012 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2012 / 31.12.2012 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
           
        31.12.2012  
           
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar     185.667,04            
  a. Kayıt Gelirleri         4.270,47            
  b. Aidat Gelirleri       88.198,31            
  c. Basılı Evrak Gelirleri       10.057,59            
  d. Bağış Gelirleri       42.607,94            
  e. Yayın Gelirleri       16.600,00            
  f. G.Zammı            430,63            
  g. Muhtelif       23.172,00            
ı. Hizmet Geliri            265,00            
3. Dğer gelirler             65,10            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           185.667,04      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
           
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri           158.834,45      
  a.SSK Giderleri       10.066,00            
  b. Vergi Giderleri         8.841,64            
  c. Haberleşme Giderleri         3.697,30            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         1.513,00            
e. Taşıt Giderleri       12.359,95            
  f. Kargo Giderleri         2.588,20            
  g.Aidat ve Kira Giderleri         2.193,00            
   h.Yönetim Huzur Hakları       37.967,98            
j. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı         5.890,95            
k. Misafir Ağırlama ve Temsil          1.722,75            
l. Personel Giderleri       46.196,56            
m.Basılı Evrak Giderleri         4.706,50            
n.Diğer Giderler       12.886,77            
o. Hukuk Müşavirlik Giderleri            618,71            
p. Kırtasiye Giderleri         1.735,14            
r. Eğitim Giderleri         5.850,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     158.834,45            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN                  937,61      
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR               1.900,21      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             23.994,77