0212 493 08 68 info@istdo.org

2011 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2011 / 31.12.2011 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
           
        31.12.2011  
           
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar     155.124,86            
  a. Kayıt Gelirleri         5.416,41            
  b. Aidat Gelirleri       69.553,88            
  c. Basılı Evrak Gelirleri       18.907,50            
  d. Bağış Gelirleri       25.246,98            
  e. Yayın Gelirleri         8.250,00            
  f. G.Zammı            274,56            
  g. Muhtelif       24.895,00            
ı. Hizmet Geliri            465,00            
3. Dğer gelirler         2.115,53            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           155.124,86      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
           
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri           145.274,80      
  a.SSK Giderleri         5.991,03            
  b. Vergi Giderleri         1.133,10            
  c. Haberleşme Giderleri         5.084,31            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.538,00            
e. Taşıt Giderleri         6.924,29            
  f. Kargo Giderleri         2.853,63            
  g.Aidat ve Kira Giderleri         2.040,39            
   h.Yönetim Huzur Hakları         4.544,70            
j. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı         5.843,23            
k. Misafir Ağırlama ve Temsil             701,72            
l. Personel Giderleri       34.887,85            
m.Basılı Evrak Giderleri         4.198,00            
n.Diğer Giderler       57.898,39            
o. Hukuk Müşavirlik Giderleri         5.759,00            
p. Kırtasiye Giderleri         1.589,50            
r. Finansman Giderleri         1.343,13            
s. Eğitim Giderleri         1.944,53            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     145.274,80            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN               7.869,00      
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                  442,23      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  678,71      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                  860,12