0212 493 08 68 info@istdo.org

2010 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2010 / 31.12.2010 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
           
        31.12.2010  
           
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar     153.559,29            
  a. Kayıt Gelirleri         3.076,41            
  b. Aidat Gelirleri       85.205,36            
  c. Basılı Evrak Gelirleri         8.273,00            
  d. Bağış Gelirleri       38.271,05            
  e. Yayın Gelirleri       12.605,00            
  f. G.Zammı             14,00            
  g. Ciro Primi Gelirleri         6.114,47            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           153.559,29      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
           
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri           127.440,66      
  a.SSK Giderleri       10.400,57            
  b. Vergi Giderleri         3.989,40            
  c. Haberleşme Giderleri         5.093,71            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.100,00            
  e. Eğitim Giderleri         1.540,00            
  f. Kargo Giderleri         3.455,04            
  g.Kira Giderleri            951,12            
   h.Yönetim Huzur Hakları       13.719,00            
j. Denetim Kurulu Huzur Hakları         5.775,00            
k. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı         5.102,26            
l. Misafir Ağırlama ve Temsil          1.158,45            
m. Personel Giderleri       27.005,95            
n.Basılı Evrak Giderleri         5.171,25            
o.Diğer Giderler        41.978,91           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     127.440,66            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR             26.118,63      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI             26.118,63      
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             26.118,63